OpenShot Video Editor 2.4.2

OpenShot Video Editor 2.4.2

OpenShot Studios, LLC – Shareware –

Tổng quan

OpenShot Video Editor là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi OpenShot Studios, LLC.

Phiên bản mới nhất của OpenShot Video Editor là 2.4.2 , phát hành vào ngày 20/07/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 07/03/2016.

OpenShot Video Editor đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

OpenShot Video Editor Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho OpenShot Video Editor!

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
OpenShot Studios, LLC
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.

Tìm kiếm liên quan

Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản