OpenShot Video Editor 2.4.1

OpenShot Video Editor 2.4.1

OpenShot Studios, LLC – Shareware –

Tổng quan

OpenShot Video Editor là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi OpenShot Studios, LLC.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 63 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của OpenShot Video Editor là 2.4.1 , phát hành vào ngày 15/11/2017. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 07/03/2016.

OpenShot Video Editor đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

OpenShot Video Editor Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho OpenShot Video Editor!

Cài đặt

người sử dụng 63 UpdateStar có OpenShot Video Editor cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
OpenShot Studios, LLC
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản